Archive for the “Zemljiški kataster” Category

Sprememba bonitete

Posted on 23 maja, 2014 by armdesign-wp

BONITETA ZEMLJIŠČA predstavlja proizvodno sposobnost zemljišča, ki se izrazi v obliki bonitetnih točk. Boniteto zemljišč vodi Geodetska uprava RS v evidenci zemljiškega katastra za posamezno parcelo. Parcele, ki so uvrščene glede na dejansko rabo v kmetijska ali gozdna zemljišča imajo vrednost bonitetnih točk višjo od ničle. Sprememba bonitete je potrebna v primerih, ko se proizvodnja […]

Sprememba dejanske rabe zemljišč

Posted on 23 maja, 2014 by armdesign-wp

Upravni postopek evidentiranja spremembe dejanske rabe zemljišča se uvede po uradni dolžnosti ali na zahtevo lastnika oziroma uporabnika zemljišča. Zahteva za evidentiranje spremembe dejanske rabe zemljišča se vloži pri območni geodetski upravi, na območju katere zemljišče leži.

Identifikacija parcele

Posted on 23 maja, 2014 by armdesign-wp

Identifikacijsko potrdilo se največkrat potrebuje pri dokazovanju lastništva nad neko nepremičnino. V postopku identifikacije parcele se izdela identifikacijsko potrdilo, ki potrjuje povezavo med številko stare parcele iz starih katastrskih načrtov in današnjo parcelo v trenutno veljavnem zemljiško katastrskem načrtu. Identifikacijska potrdila se izdelajo na podlagi predhodnih katastrskih postopkov, starih in novih katastrskih načrtov in indikacijskih […]

Evidentiranje zemljišča pod stavbo

Posted on 23 maja, 2014 by armdesign-wp

V postopku določitve zemljišča pod stavbo se vrišeta lega in oblika zemljišča, ki predstavlja presek stavbe s terenom, v zemljiški kataster. Ta postopek je nujen za pridobitev hišne številke novozgrajenih objektov. Zemljišče pod stavbo se evidentira na zahtevo lastnika zemljišča, imetnika stavbne pravice ali investitorja gradnje. Vlagatelj zahtevka za evidentiranje zemljišča pod večstanovanjsko stavbo je […]

Označitev mej

Posted on 23 maja, 2014 by armdesign-wp

Urejena meja se na zahtevo lastnika parcele označi v naravi z mejniki na podlagi podatkov zemljiškega katastra. To označitev izvede geodetsko podjetje in o času izvedbe obvesti lastnike sosednjih parcel. Geodetsko podjetje lahko označi mejo v naravi z mejniki takoj po mejni obravnavi, če tako zahteva lastnik parcele, in če lastniki sosednjih parcel soglašajo s […]

Komasacija

Posted on 23 maja, 2014 by armdesign-wp

Komasacija je zložba parcel, ki imajo različno pravno stanje glede lastninske pravice, in razdelitev na nove parcele. Komasacija je lahko pogodbena na podlagi pogodbe med lastniki ali upravna po zakonu. Po komasaciji dobijo lastniki parcel na območju komasacije enotne komplekse parcel, ki omogočajo bolj racionalno rabo prostora. Pogoji za izvedbo komasacije so naslednji: Obodne meje […]

Izravnava mej

Posted on 23 maja, 2014 by armdesign-wp

Izravnava mej je postopek, ki elegantno reši veliko majhnih zemljiško katastrskih postopkov. V primeru, da s sosedom nimamo poravnanih mej pa bi jih sporazumno želela poravnati, zato ni potrebna parcelacija ampak zadošča postopek izravnave mej ob pogoju, da razlika v površini (če do nje pride) znaša največ 5% površine manjše parcele po velikosti od obeh […]

Parcelacija

Posted on 23 maja, 2014 by armdesign-wp

Parcelacija je postopek delitev parcele ali združitev več parcel, ki imajo enako pravno stanje glede lastninske in drugih stvarnih pravic. V postopku delitve parcele mora biti del meje obstoječe parcele, ki se ga novi del meje dotika, urejen. Pri delitvi in združitvi parcel nastanejo nove parcele z novimi parcelnimi številkami. Stare parcelne številke se ukinejo. […]

Ureditev mej

Posted on 23 maja, 2014 by armdesign-wp

Kadar meje niso bile urejene z novejšim postopkom (do leta 2000 z uvedbo zakona ZENDMPE Uradni list RS, št. 52/2000 z dne 13. 6. 2000) jih je potrebno pred parcelacijo ali v postopku ugotavljanja mej urediti. Na mejni obravnavi stranke pokažejo mejo, ki so jo koristili do sedaj, geodet pa pokaže predlagano mejo, ki jo […]