Letalski posnetki in meritve

img_aerial_top.jpg

Terestrična in aero fotogrametrija ter obdelava podatkov

Orientirani in umerjeni posnetki iz zraka (digitalni ortofoto, oblak točk, višinska upodobitev terena / površine, 3D model)

Kadar želimo uporabiti zračne posnetke skupaj z obstoječimi podlagami kot so zemljiški kataster, baza gospodarske komunalne infrastrukture, podroben prostorski načrt ipd., moramo uporabiti tehnologijo fotogrametrije, da posnetke pravilno in v zadovoljivi natančnosti prostorsko orientiramo, da zagotovimo skladnost podlag.

Pretvorba fotografij v prostorski model in njegovo orientiranje nam omogoča fotogrametrija. Osnovni princip je zadostno prekrivanje parov posnetkov objekta ali terena, da program lahko izračuna prostorske preseke v prostoru. Pri obdelavi lahko uporabimo tako fotografije narejene iz zemeljskega površja – terestrična fotogrametrija, kot fotografije iz zraka – aero fotogrametrija.

Upravniki1

Upravniki1

Pravilno orientirane in umerjene modele lahko uporabimo na različne načine, kjer je potrebna skladnost z obstoječimi podatki, meritve raznih količin in izdelava prostorskih podlag kot so višinski modeli terena.

Osnovni produkti fotogrametrične obdelave so:

 • Izdelava digitalnih ortofoto načrtov (fotografska podlaga dejanskega stanja terena iz zraka);
  Iz 3D modela terena izdelamo pravilno umerjeno barvno fotografijo, ki je tudi pravilno usmerjena in geolocirana – ortofoto. Digitalni ortofoto nima popačenja prikaza oz. je to popačenje minimalno za razliko od navadne fotografije, ki ima projekcijsko popačenost iz centra proti vogalom. Zato nam omogoča podlaganje drugim topografskim vsebinam ali služi kar za izdelavo topografskih načrtov.
  Upravniki1 Upravniki1
  Kombinacija digitalnega ortofoto načrta z zemljiškim katastrom:
  Upravniki1

 • Izdelava digitalnih modelov terena;
  DMR (angleško DTM) ali digitalnega modela površja – DMP (angleško DSM), kjer so prikazani tudi objekti nad terenom; Na podlagi prostorsko izdelanega modela terena generiramo digitalni model.
  Takšen model terena nam omogoča višinsko analizo: izdelavo plastnic, profilov, izračune volumnov, naklonov terena, poplavnih analiz ipd.
  Upravniki1 Upravniki1 Upravniki1
  Upravniki1 Upravniki1

 • Izdelava oblaka 3D prostorskih točk terena;
  Oblak 3D točk predstavlja prostorske točke, ki so bile uspešno izračunane na podlagi presekov fotografij. Spodnji prikaz je izdelan samo iz množice 3D točk, ki imajo kot dodatno informacijo vsebovano barvo, kot je bila zajeta v fazi fotografiranja. Iz prikazanega lahko vidimo da ob zajemu pridobimo ogromno število prostorskih točk, ki jih lahko kasneje uporabimo še za kaj drugega kot za prvotni namen naročila.
  Upravniki1 Upravniki1
 • Izdelava modelov posameznega objekta ali širših območij (soseske, vasi, mesta);
  Model je podoben oblaku 3D prostorskih točk, le da so točke povezane s ploskvami in med točkami ni praznine kot pri oblaku točk temveč je med točkami napet mozaik izrezov iz fotografij.
  Upravniki1

Možna področja uporabe prostorsko orientiranih modelov:

 • Lokalne uprave lahko želijo preveriti prisotnost črnih gradenj ali pa opraviti nadzor nad skladnostjo izvedene gradnje – lega, višina, naklon in orientacija kritin.
  Upravniki1

 • Projektantska podjetja potrebujejo topografije manjših ali širših področij z zadovoljivo natančnostjo in vizualno bogato možnostjo planiranja nepozidanih področij (digitalni ortofoto, karte naklonov pobočij, model terena).
  Upravniki1

 • Gradbena podjetja želijo posnetke za pripravo logistike, spremljanja gradnje in kasneje zajem podatkov za potrebe BIM-a (Building Information Modeling), kjer potrebujejo 3D modele objektov v gradnji. Po končani gradnji pa tudi 3D model zgrajenega za promocijo in reference pri podajanju ponudb.
  Upravniki1

 • Rudarstvo – odprti kopi in gramoznice, želijo hitro in natančno ugotavljati volumen izkopa med posameznimi časovnimi obdobji in spremljati rob eksploatacije glede na katastrske podlage, da ne posežejo v sosednja zemljišča.
  Upravniki1

Omejitve: Uredba o sistemih brezpilotnih zrakoplovov (Uradni list RS, št. 52/16 in 81/16 – popr.) dovoljuje izvajanje letalske dejavnosti na področjih, ki so oddaljena več kot 5km od referenčne točke letališča (ARP).

Pošlji povpraševanje ali nas pokličite + 386 (0)41 712 184