Sprememba podatkov katastra stavb

img_zemljiski_kataser1

Podatki v katastru stavb se lahko spremenijo, če so stavba in deli stavbe vpisani v kataster stavb in če so lastniki stavbe ali delov stavbe vpisani v zemljiško knjigo.
Za spremembo podatkov katastra stavb štejejo:

 • sprememba številke stavbe ali številke dela stavbe,
 • sprememba lege, oblike ali površine,
 • sprememba dejanske rabe,
 • sprememba številke stanovanja ali poslovnega prostora,
 • združitev in delitev stavbe ali dela stavbe,
 • vpis novega dela stavbe,
 • izbris stavbe ali dela stavbe.

Spremembo podatkov v katastru stavb lahko naroči lastnik stavbe ali dela stavbe, imetnik stavbne pravice ali upravnik stavbe. Zahtevo za spremembo podatkov v katastru stavb mora vložiti najpozneje v 30 dneh po izvedenih spremembah.
Sprememba podatkov v katastru stavb je potrebna:

 • ob združitvi ali delitvi stavb,
 • ob združitvi ali delitvi stanovanj v večstanovanjski stavbi,
 • ob nakupu dela skupnih prostorov v večstanovanjski stavbi (podstrešje, kolesarnica, …),
 • po rušitvi stavbe ali dela stavbe,
 • po gradbenih delih na stavbi ali delu stavbe, ki so spremenili tloris, površino, višino ali število etaž stavbe ali dela stavbe (prizidek, dvig strehe, sprememba namembnosti, …).

Če spremembe podatkov, vpisanih v kataster stavb, vplivajo na evidentiranje zemljišča pod stavbo v zemljiškem katastru, mora elaborat spremembe podatkov katastra stavb vsebovati tudi elaborat za vpis zemljišča pod stavbo.

Postopek izbrisa stavbe ali dela stavbe se uvede na zahtevo lastnika parcele, na kateri je stala stavba, lastnika stavbe ali dela stavbe, državnega organa, lokalne skupnosti ali po uradni dolžnosti. Za izbris stavbe ali dela stavbe iz katastra stavb ni potreben elaborat za spremembo podatkov katastra stavb.
Če geodetska uprava ugotovi, da so na stavbi ali delu stavbe nastale spremembe, za katere bi lastnik stavbe ali dela stavbe, imetnik stavbne pravice ali upravnik stavbe moral vložiti zahtevo za spremembo podatkov katastra stavb, pa tega ni storil, pozove lastnika stavbe ali dela stavbe, imetnika stavbne pravice ali upravnika stavbe, da v treh mesecih vloži zahtevo za spremembo podatkov katastra stavb. Če tega v določenem roku ne stori, geodetska uprava vloži prijavo nadzornemu organu.
Cena spremembe podatkov katastra stavb se oblikuje na podlagi:

 • površine stavbe,
 • števila prostorov v stavbi (za vsakih začetih 5 prostorov),
 • števila delov stavbe,
 • števila lastnikov, ki so vabljeni na postopek,
 • števila lastnikov, ki so se udeležili postopka,
 • števila lastnikov, za katere se predlaga postavitev začasnega zastopnika za geodetsko storitev (umrli, neznani lastniki)
 • izdelave elaborata za vpis sprememb podatkov v kataster stavb in priprave zahtevka za evidentiranje.

Izdela se elaborat za spremembo podatkov katastra stavb, pripravi se zahtevek, ki se skupaj z elaboratom odda na pristojno geodetsko upravo.

img-sprememba-podatkov

Pošlji povpraševanje ali nas pokličite + 386 (0)41 712 184