Izračun volumnov zalog surovin

Naročnik je potreboval strokovno izmerjene volumne razsutih tovorov za potrebe neodvisne inventure.
Surovina je bila delno nakopičena na tovarniškem dvorišču, delno pa je bila nasipana v pokritih boksih, ki so imeli odprto samo stranico za nalaganje in odvažanje surovine.

Za izvedbo smo uporabili klasično geodetsko opremo in brezpilotni zrakoplov (dron). GNSS naprava in elektronski tahimeter sta služila za izmero kontrolnih točk, dron pa za izdelavo 3D oblaka točk in digitalnega ortofoto načrta (DOF).
Volumne posameznih surovin smo izračunali iz pridobljenih oblakov točk glede na podlago.

Del materiala se je nahajal v pokrith boksih, zato smo izvedli stranske prelete posameznih silosov. Rezultat so oblaki točk določenih surovin. Posledično smo lahko za vsako surovino določili volumen nasutja.

Primer prikaza nasipane surovine za izračun volumna (dodana barvna lestvica višine nasipanega materiala):