Vpis stavbe v kataster stavb

img_zemljiski_kataser1

Vpis stavbe v kataster stavb naroči:

 • investitor gradnje,
 • lastnik parcele, na kateri stoji stavba, ali parcele. ki je s stavbo povezana,
 • imetnik stavbne pravice,
 • lastnik stavbe ali dela stavbe,
 • uporabnik stavbe ali dela stavbe,
 • upravnik stavbe.

Vpis stavbe v kataster stavb omogoča:

 • pridobitev hišne številke,
 • ureditev etažne lastnine v večstanovanjskih stavbah,
 • vpis nepremičnine v zemljiško knjigo in s tem tudi možnost sklepanja pravnih poslov (prodaja, nakup, hipotekarni kredit),
 • povečanje tržne vrednosti,
 • izračun vrednosti nepremičnine v postopku vrednotenja.

Stavba se lahko vpiše v kataster stavb, ko je stavba v taki gradbeni fazi, da je mogoče izmeriti njeno površino. Obveznost vpisa stavbe v kataster stavb: Investitor gradnje mora vložiti zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb:

 • v roku 30 dni po izvedbi vseh zaključnih gradbenih del,
 • ob začetku uporabe (če je ta pred zaključkom del),
 • pred prvo prijavo stalnega prebivališča v stavbi,
 • pred prvo prijavo sedeža pravne osebe v stavbi.

Pred tem mora investitor najpozneje v roku 15 dni po pravnomočnosti uporabnega dovoljenja naročiti projekt za vpis v uradne evidence.
Če geodetska uprava ugotovi, da stavba ali del stavbe ni evidentiran v katastru stavb, pozove investitorja gradnje, da v treh mesecih po prejemu poziva vloži zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb. Če investitor gradnje tega v določenem roku ne stori, ga geodetska uprava predlaga nadzornemu organu. Geodetska uprava lahko v tem primeru poskrbi, da se izdela elaborat za vpis stavbe v kataster stavb, in vpiše stavbo v kataster stavb na stroške investitorja gradnje. Cena vpisa stavbe v kataster stavb se oblikuje na podlagi:

 • površine stavbe,
 • števila prostorov v stavbi (za vsakih začetih 5 prostorov),
 • števila delov stavbe,
 • števila lastnikov, ki so vabljeni na postopek,
 • števila lastnikov, ki so se udeležili postopka,
 • števila lastnikov, za katere se predlaga postavitev začasnega zastopnika za geodetsko storitev (umrli, neznani lastniki),
 • izdelave elaborata za vpis stavbe v kataster stavb in priprave zahtevka za evidentiranje.

Izdela se elaborat za vpis stavbe v kataster stavb, pripravi se zahtevek, ki se skupaj z elaboratom odda na pristojno geodetsko upravo. Skupaj z vložitvijo elaborata za vpis stavbe v kataster stavb se lahko vloži tudi zahteva za določitev hišne številke.

Če je stavba v lasti enega lastnika in ima stavba po določbah ZEN samo en del, je lahko zahtevi za vpis stavbe v kataster stavb priložen elaborat za evidentiranje stavbe, ki vsebuje sestavine elaborata za vpis zemljišča pod stavbo in sestavine elaborata za vpis stavbe v kataster stavb.

Vpis stavbe, ki je bila zgrajena brez potrebnih dovoljenj ali v nasprotju z njimi, v kataster stavb ne pomeni tudi njene legalizacije!

img-vpis-v-kataster

Pošlji povpraševanje ali nas pokličite + 386 (0)41 712 184