Kataster gospodarske javne infrastrukture

img_zemljiski_kataser1

Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture (GJI) predstavlja temeljno nepremičninsko evidenco v Republiki Sloveniji. V njem se evidentirajo objekti gospodarske javne infrastrukture:

 • prometna infrastruktura (ceste, železnice, letališča, pristanišča),
 • energetska infrastruktura (infrastruktura za prenos in distribucijo električne energije, zemeljskega plina, toplotne energije, nafte in naftnih derivatov),
 • komunalna infrastruktura (vodovod, kanalizacija, odlagališča odpadkov),
 • vodna infrastruktura,
 • infrastruktura za gospodarjenje z drugimi vrstami naravnega bogastva ali za varstvo okolja,
 • drugi objekti v javno korist (elektronske komunikacije).

Gospodarska infrastruktura se glede na lastništvo lahko deli na javno ali zasebno. Lahko je v lasti države ali občin (elektrika, vodovod, kanalizacija, plinovod, državne in občinske ceste, odlagališča odpadkov, …) ali pa v zasebni lasti (telekomunikacijska omrežja, kabelski sistemi, …).
Osnovni namen zbirnega katastra je prikaz zasedenosti prostora z objekti gospodarske javne infrastrukture, ki omogoča bolj smotrno urejanje prostora in varnejše posege v prostor. V zbirnem katastru GJI so na enoten
način vodeni podatki o objektih GJI na območju Slovenije. Vodijo se podatki o vrsti in tipu objekta, o geolokaciji, identifikacijski podatki objekta in podatki o lastniku objekta.
Geodetska uprava RS zagotavlja pogoje za delovanje zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture. Zbirne podatke o vrsti in tipu objekta, o njegovi lokaciji v prostoru in o upravljavcu vodi geodetska uprava v
zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture na podlagi podatkov, ki so evidentirani v posameznih katastrih gospodarske javne infrastrukture.
V zbirnem katastru GJI so na enem mestu zbrani vsi osnovni podatki o objektih GJI, ki koristijo različnim uporabnikom predvsem pri:

 • urejanju prostora (izdelava strateških in izvedbenih prostorskih aktov, opremljanje stavbnih zemljišč, izračun komunalnih prispevkov, …),
 • posegih v prostor (učinkovitost pri izvajanju gradbenih posegov, preprečevanje možnih nenamernih poškodb, …),
 • urejanju stvarnopravnih razmerij na zemljiščih z gospodarsko infrastrukturo.

Lastniki objektov gospodarske infrastrukture so dolžni pošiljati zbirne podatke o gospodarski javni infrastrukturi na Geodetsko upravo R epublike Slovenije.

Cena vpisa objektov in naprav v zbirni kataster GJI se oblikuje na podlagi:

 • vrste gospodarske infrastrukture,
 • načina zajema podatkov o gospodarski infrastrukturi,
 • evidentirane dolžine gospodarske infrastrukture,
 • izdelave elaborata za vpis objektov in naprav v zbirni kataster GJI.

Izdela se elaborat, ki se skupaj s priloženimi dokumenti posreduje na pristojno geodetsko upravo.
Obveznost vpisa v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture:
Investitor gradnje objekta gospodarske javne infrastrukture mora najpozneje v 15 dneh po dnevu pravnomočnosti uporabnega dovoljenja poskrbeti, da se takšen objekt vpiše v kataster gospodarske javne infrastrukture.