Parcelacija

img_zemljiski_kataser1

Parcelacija je postopek delitev parcele ali združitev več parcel, ki imajo enako pravno stanje glede lastninske in drugih stvarnih pravic. V postopku delitve parcele mora biti del meje obstoječe parcele, ki se ga novi del meje dotika, urejen. Pri delitvi in združitvi parcel nastanejo nove parcele z novimi parcelnimi številkami. Stare parcelne številke se ukinejo.

Postopek evidentiranja parcelacije se začne na zahtevo lastnika ali druge osebe, ki ji to pravico daje zakon, na zahtevo vseh solastnikov ali skupnih lastnikov, na zahtevo državnega organa ali organa lokalne skupnosti ali na zahtevo razlastitvenega upravičenca. Pri parcelaciji zemljišča pod stavbo je vlagatelj lastnik zemljišča, lastnik stavbe, lastnik dela stavbe, imetnik stavbne pravice, uporabnik stavbe, upravnik stavbe ali upravljavec javnega dobra.

Geodetski postopek ureditve mej in parcelacija se izdela v skladu z Zakonom o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Ur.l. RS št. 47/06). Pogoj za parcelacijo je, da morajo biti urejene meje parcel, ki se jih dotika nova meja. Za izvedbo ureditve meje in parcelacije mora soglašati – in tudi podpisati zahtevek – lastnik navedenih parcel, sicer ureditev mej in parcelacija nista mogoča. V primeru smrti lastnika parcele, kateri se ureja meja ali sosednje parcele proti kateri se ureja meja, se postopek ustavi za toliko časa, dokler ni izdan sklep o dedovanju oz. dokler sodišče ne izda sklep o postavitvi začasnega zastopnika po pokojnem lastniku. V primeru, da poteka na posamezni meji sodni spor, se meja na tem delu ne more urejati dokler se le ta ne uredi v sodnem postopku. V primeru zemljiškoknjižne plombe, ki prepoveduje izvedo parcelacije za parcelo v postopku, parcelacija ni možna.

img_parcelacija

Pošlji povpraševanje ali nas pokličite + 386 (0)41 712 184